Чанарын бодлого
  • 2024 оны 02 сарын 29

Чанарын бодлого

ЭЗШУИС-ийн дүрмийн 1.3 дах заалт, ЭЗШУИС-ийн захирлын 2023 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдрийн A/83 тоот тушаал, ЭЗШУИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ЭЗШУИС-ийн “Чанарын бодлого”, “Чанарын зорилтод хүрэх төлөвлөгөөг” тус тус баталсан. ЭЗШУИС-ийн захирлаар батлуулсан “Чанарын гарын авлага”-ыг 2023 оны 10-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.
ЧАНАРЫН БОДЛОГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
          Олон улсын стандартад нийцсэн боловсролын үйлчилгээг үзүүлж, судалгаа, инноваци, технологийг дамжуулагч, багш, ажилтан, суралцагчдад ажиллах, суралцах ээлтэй орчин бүрдүүлсэн ИХ СУРГУУЛЬ байна.
ЧАНАРЫН ЗОРИЛТ
               -ЭЗШУИС-ийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг олон улсын  жишигт нийцүүлэх;
               -ЭЗШУИС-ийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгох;
                -Сургалтын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх;
               -Cудалгаа, инноваци, технологийг дамжуулах;
               -Сонирхогч талуудын сэтгэл ханамжийн түвшинг дээшлүүлэх;

 

 

 

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team