• 2024 оны 02 сарын 26

Санхүүгийн алба

              Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургуулийн санхүүгийн алба нь санхүүгийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэл, хөрөнгө оруулалт, дотоод хяналтын нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий нэгж юм.
Зорилго:
              Монгол Улсын "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хууль, Боловсролын болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журмыг хэрэгжүүлж, сургуулийн үндсэн үүрэг зорилтыг ханган биелүүлэх, төсөв зохиох, Санхүүгийн менежментийг хөгжүүлэн, санхүүгийн эх үүсвэр, нөөцийг оновчтой, хэмнэлттэй, үр ашигтай хуваарилах, зарцуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хүрээнд санхүүгийн үйл ажиллагааг явуулах, өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтанд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
Зорилт:
              -
ЭЗШУИСургуулийн эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх
              -Хүний нөөцийн болон, суралцагчдын эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бодлого хэрэгжүүлэх
              -Санхүүгийн нөөцийг суралцах, ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглүүлэх
              -Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангахад хувь нэмрээ оруулах
              -Санхүүгийн хариуцлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх
             -Орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
                                                                                                                       Санхүүгийн албаны бүрэлдэхүүн


 

 

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team