Дотуур байр
  • 2023 оны 11 сарын 06

Дотуур байр

ЭЗШУИС хичээлийн төв байрны дэргэд  160 ор бүхий оюутны байртай. Оюутны байр ариун цэврийн өрөө, номын сан, интернэтээр хангагдсан.
Дотуур байранд ороход дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

  • 18 нас хүрээгүй бол харъяа сум дүүргийн эмнэлэгт эрт илрүүлэгт хамрагдсан шинжилгээний бичиг
  • 18 нас хүрсэн бол сүүлийн 1 жилийн дотор эрт илрүүлэгт хамрагдсан эмнэлгийн дүгнэлт эсвэл сүүлийн 6 сарын дотор эрүүл мэндийн үзлэгт орсон эмчийн магадалгаа
  • Шинжилгээнд огт хамрагдаагүй бол Синдура мед эмнэлэгт эрүүл мэндийн үзлэгт орсон эмнэлгийн дүгнэлт
     

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team