• 2024 оны 02 сарын 26

Төгсөгчдийн холбоо

                   Төгсөгчдийн холбоо нь төгсөгчдийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, төгсөгчдийн мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх, сургууль – төгсөгчдийн байнгын холбоо харилцааг бэхжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ. Төгсөгчийн холбооны тэргүүнээр 2013 оны төгсөгч Б.Шагдарсүрэн ажиллаж байна.

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team