Үйл ажиллагааны албаны танилцуулга
  • 2023 оны 11 сарын 05

Үйл ажиллагааны албаны танилцуулга

Үйл ажиллагааны алба нь: Их сургуулийн үндсэн үйл ажиллагааг стратеги зорилтын хүрээнд дэмжиж, алба, нэгжийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог дотоод зохион байгуулалтаар хангах,  оновчтой төлөвлөн хэрэгжүүлэх, сургалтын орчныг өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулах ажлын байрны хөдөлмөр эрүүл ахуйн хэвийн нөхцөлийг хангах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх ажлыг хариуцан ажиллана. 


Үйл ажиллагааны албаны бүрэлдэхүүн

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team