Багшийн хөгжлийн төв
  • 2024 оны 02 сарын 26

Багшийн хөгжлийн төв

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

Тус төв нь 2022 оны 01 сарын 17-ны өдрөөс албан ёсоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд ЭЗШУИС-ийн стратеги зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх; сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чанарыг олон улсын түвшинд хүргэх; мэдлэг, ур чадвартай төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэж, хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлэх, улмаар их сургуулийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд багш хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэн, багшийн тасралтгүй хөгжлийг ханган ажиллаж байна.
           ЭЗШУИС-ийн “Багш хөгжлийн” хөтөлбөр нь мэргэжлийн болон заах арга зүйн өндөр чадвартай, ёс зүйтэй, судалгаа, инноваци, технологийг дамжуулагч, чадамжтай багшийг үе шаттайгаар хөгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Багш хөгжлийн төвийн бүтэц:

Багш хөгжлийн төвийн зураг:


© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team